ONYKO FILMS AWARDS NFT TROPHY

This collection is called «The Goblet of Knight». It consists of, 9999 unique handcrafted knights. Each knight has his identity. They left their home to go on a holy quest. Knights have the own stories.

Ця колекція називається «Кубок лицаря». Вона складається з 9999 унікальних лицарів ручної роботи. Кожен лицар має свою особистість. Вони покинули свій дім, щоб відправитися у священний похід. У лицарів є свої історії.

Become a member of our community.

Станьте членом нашої спільноти.

Enjoy our pixel art

Насолоджуйтесь нашим мистецтвом

THE GOBLET OF THE KNIGHT

Why we started making NFT trophies

We think about creating our trophies a long time ago. Probably, as soon as it was started. But we could not find the most convenient option for everyone for a long time. We faced the issue of their delivery.  In addition, with numerous problems in case of damage during transportation. We understood the need for constant production control and monitoring of their quality. Basing on our personal experience, we drew attention to account the fact that ordinary trophies become dust collectors the next week. It is unlikely that any of you who already have trophies look at them often. We are not. We have gone digital. Furthermore, we worked on this issue for three months and decided that this is what we were looking for. And so we started. We decided to create our trophies in digital format. To make the world's first NFT trophies for film festivals.


Чому ми почали робити NFT трофеї

Ми почали міркувати про створення трофеїв для нашого фестивалю ще давно. Мабуть, відразу як його започаткували. Але все не могли знайти найбільш зручний для всіх варіант. Ми зіштовхнулися з питанням їх доставлення. Крім того, з великою кількістю проблем в разі їх пошкодження.  Потребою в постійному контролі виробництва та слідкуванням за його якістю. Виходячи зі свого особистого досвіду ми врахували те, що вже на наступний тиждень такі трофеї стають містом для збирання пилу. Навряд чи хтось з вас хто вже має трофеї часто їх переглядає. Ми - ні. Так ми прийшли до цифрового формату. Від партнерської компанії з розробки сайтів та дизайну ми дізналися про попит на NFT. Три місяці ми вивчали це питання та вирішили, що це те що ми шукали. Так перший крок було зроблено. Ми вирішили створити свої трофеї в цифровому форматі. Зробити перші у всесвіті NFT трофеї для кінофестивалів.

How we chose the hero of our NFT collection

We spent a long time deciding what our trophy should be. Although we have already decided to make it in digital format, we still wanted to keep the elements of regular trophies in it. We decided that it should be a statuette standing on the podium that is already familiar to most. We did not want as a basis any cultural attractions and monuments. Because the festival is international. We decided that the prototype of the collection has to be a heroic figure. And what can satisfy everyone? - the figure of the winner. Yes, this knight is you. This is the winner who took his step and received this award. Of course, this image is deeper, but with your permission, we will leave a little secret. May you have something to think about while looking at our NFTs.

Як ми вибирали героя нашої NFT колекції

Ми довго вирішували яким має бути наш трофей. Хоча ми вже вирішили його робити у цифровому форматі ми все одно хотіли залишити в ньому елементи звичайних трофеїв. Ми вирішили, що це має бути вже звична для більшості статуетка, що стоїть на подіумі. Ми не хотіли брати якісь культурні пам'ятки, адже фестиваль є міжнародним. Так вирішено було, що це буде якась героїчна постать. А що може влаштувати всіх !? - постать переможця. Так, цей лицар це ви. Це переможець котрий зробив свій крок та отримав цю нагороду. Звичайно цей образ є глибшим, але з вашого дозволу ми залишимо трішки таємності. Хай в вас буде над чим поміркувати роздивляючись наші NFT.


Who is the hero of our NFT collection

The hero of our collection is a knight who takes the first step towards his goal. This is the one who dared to take the first step. He believes that miracles are all around. And we respect him for that. We hope that he will look for knowledge and answers. In the artist, it has to be. This knight is you. Go on your hike, take the first step, seek the truth, and win our rewards.


Хто герой нашої NFT колекції

Герой нашої колекції це лицар, котрий робить перший крок до своєї мети. Це той хто наважився зробити перший крок. Він вірить що чудеса навколо. І ми поважаємо його за це. Сподіваємося, що він шукатиме знань та відповідей. В митці це має бути. Цей лицар це ви. Вирушайте у свій похід, робіть перший крок, шукайте істину та здобувайте наші нагороди.

Whose idea was it to create the NFT collection

Yuriy Onyshchenko is the founder and director of the film festival. Film producer and director. It was he who chose the image and symbolism of everything that can be seen on our NFT trophies. These images are not typical of the NFT community, but they are unique. Which makes them valuable. In some ways, these images are reminiscent of old computer games. Which makes their universe more magical and charming. It even causes such an emotion as nostalgia. And emotions are the most important thing in life. No things, not even awards, but only the emotions you get when you get them, own them, or use them.


Чия була ідея створити NFT колекцію

Засновником та директором кінофестивалю є Юрій Онищенко. Кіно продюсер та режисер. Саме він вибирав образ та символізм усього, що можна побачити на наших NFT трофеях. Такі образи є не типовими для NFT спільноти, та вони є унікальними. Що й робить їх цінними. Чимось ці образи нагадують старі комп’ютерні ігри. Що робить їх всесвіт більш магічним та чарівним. Навіть викликає таку емоцію як ностальгія. А емоції це головне у житті. Ні речі, навіть не нагороди, а тільки емоції котрі ви отримуєте під час їх отримання, володіння, чи використання.

What inspired us to create our NFT collection

For a long time, we did not know exactly how our hero should be portrayed. Inspiration came out of the blue. Although we must understand that it does not come to the lazy. We thought a lot about this question, analyzing various information from various sources. It was an ordinary gray day. Coffee and a book helped us. At first, it was a different image, from a different book. It was the image of a donkey. Given that it could be offensive to someone, this idea was rejected. But after remembering other, similar in spirit literature, this image was chosen. We're keeping the book's title a secret, at least for now.


Що дало натхнення на створення нашої NFT колекції

Ми довгий час не знали як саме має бути зображено нашого героя. Натхнення прийшло зненацька. Хоча ми маємо розуміти що до ледачих воно не приходить. Ми багато міркували над цим питанням аналізуючи різну інформацію з різних джерел. Був звичайний сірий день. Нам допомогла кава та книга. Спочатку це був інший образ, з іншої книги. Це був образ віслюка. Враховуючи, що це могло бути образливим для когось ця ідея була відкинута. Але пригадавши іншу, схожу за духом літературу було вибрано саме цей образ. Назви книгу ми залишаємо в таємниці, принаймні поки що.


Why we sure that we are doing everything right

At the beginning of creating trophies in digital format, we had some doubts. But now we are 100% sure that this format is optimal. Our festival is Ukrainian with Estonian roots. But now, with the beginning of a full-scale war with Russia, we felt all the privileges of this format. Cinema, like photography, is mostly digital today. Therefore, we do not see a problem with digital trophies.

Чому ми впевнені в тому, що робимо все вірно

На початку створення трофеїв в цифровому форматі в нас ще були невеликі сумніви. Але зараз ми на всі 100% впевнені, що цей формат є оптимальним. Наш фестиваль Український та має певне відношення до Естонії. Та зараз з початком повномасштабної війни з Росією ми відчули всі привілеї саме такого формату. Кіно як і фотографія на сьогодні здебільшого теж цифрові. Тому не бачимо проблеми ц в цифрових трофеях.

How do our NFTs differ from each other

Each of our NFTs is unique. In total, our collection consists of 110 items, which are included in 15 groups of items. Among them: hat, crystal, eyes, skin, frame, shoulders, background, belt, boots, bracelet, bumbon, skirt, stand, sword, torso. Such elements have a rarity, which affects the formation of the price of each. In total, there are 6 levels of item rarity. We mark them with stars. From 1 to 6 stars. The rarity of items is greatly influenced by their material. These are bronze, silver, gold, etc.


Чим відрізняються наші NFT між собою

Кожна з наших NFT є унікальною. В загалі наша колекція складається зі 110-ти елементів, що входять до 15-ти груп предметів. Серед них: капелюх, кристал, очі, шкіра, рамка, плечі, фон, пояс, чоботи, браслет, бумбон, спідниця, стенд, меч, тулуб. Такі елементи мають рідкість, що впливає на формування ціни кожної. В загалі є 6-ть рівнів рідкості предметів. Ми позначаємо їх зірочками. Від 1-єї до 6-ти зірочок. Великий вплив на рідкість предметів має їх матеріал. Це бронза, срібло, золото тощо.

Do we have other NFT collections

When we created our NFT trophies, we decided to create another collection together with them. In this new collection, we have developed unique faces for our knights (The Knight`s Face). We see these NFTs as an avatar alternative for social media. Currently, it is quite common to use NFT as an avatar. Especially in the Twitter social network. In addition, NFT support was announced on the Instagram social network. In our opinion, it would be an interesting for the film community to use such NFT avatars.


Чи існують в нас ще NFT колекції

Коли ми створили наші NFT трофеї ми вирішили створити ще одну спільну з ними колекцію. В цій новій колекції ми розробили унікальні обличчя для наших лицарів (The Knight`s Face). Ми бачимо ці NFT як альтернативу аватарів для соціальних мереж. Наразі це доволі часте явище використовувати NFT як аватара. Особливо у соціальній мережі Twitter. Крім того, було анонсовано підтримку NFT в соціальній мережі Instagram. На нашу думку, це було б цікавим маркером для кіноспільноти використовувати такі NFT аватари.

What are our NFTs interesting for those who participated in the festival

NFT trophies that you can buy have many advantages over ordinary ones. You can share them on your social networks. They do not occupy cities, do not get dusty, do not break, and they are unique. Each of you can choose your personal trophy by taste. At your request, in the NFT description of the trophy you choose, we can specify information about what, to whom and for what project this NFT is for. Such trophies will have their price in the future and will become more expensive. After all, art is now massively moving into the digital space.


Чим наші NFT цікаві для тих хто брав участь у фестивалі

NFT трофеї які ви можете придбати мають багато переваг від звичайних. Ви можете їх поширювати у своїх соціальних мережах. Вони не займають міста, не пиляться, не ламаються та вони є унікальними. Кожен з вас може вибрати свій особистий трофей на свій смак. За вашим бажанням в описі NFT трофею котрий ви виберете ми можемо вказати інформацію, про те за що, кому та за який проєкт цей NFT. Такі трофеї матимуть свою ціну й в майбутньому та становитимуться дорожчими. Адже зараз мистецтво масово переходить в цифровий простір.

What are our NFTs interesting for those who did not participate in the festival

Our NFTs are unique and first of their kind. These are the first NFT trophies among film festivals.On the one hand, it makes it more difficult to start building a community.After all, not all film producers are familiar with NFT, but this makes this collection more weighty and potentially promising for investment.Onyko Films has been producing films since 2016. Our festival established in 2020. This is the considerable background of the collection and for its distribution.


Чим наші NFT цікаві для тих хто не брав участь у фестивалі

Наші NFT є унікальними та першими у своєму роді. Адже це перші NFT трофеї серед кіно фестивалів. З одного боку це робить важчим початок розбудови спільноти. Адже серед кіно виробників не всі знаються на NFT, але це робить цю колекцію вагомішою та потенційно перспективною для інвестування. Компанія Onyko Films займається кіновиробництвом з 2016-го року, а фестиваль існує з 2020 року, що говорить о значному підґрунті колекції та перспективах її розповсюдження.

What can be done with your NFT

All NFT trophies are unique. But their number is limited. As a result, their value will only increase. But what can be done with them besides collecting? Currently, social networks already offer to use NFTs as avatars for your pages. Firstly, it is Twitter. In addition, NFT support was announced on the Instagram social network. Another interesting way is to use NFT drawings as prints. For example, ordering a unique t-shirt with a picture of your NFT. You can make a print on a phone case, etc. And, of course, share them on social networks.


Що можна робити з власним NFT

Всі NFT трофеї унікальні. Та їх кількість лімітована. У зв’язку з чим їх вартість буде тільки рости. Але, що можна зробити з ними окрім колекціонування? Наразі соціальні мережі вже пропанують використовувати NFT як аватари для ваших сторінок. Насамперед це - Twitter. Крім того, було анонсовано підтримку NFT в соціальній мережі Instagram. Ще цікавим способом є використовувати малюнки з NFT як принтів. Наприклад, замовити унікальну футболку із зображенням малюнку вашого NFT. Можна зробити принт на чохол для телефону тощо. Ну і звичайно поширювати їх у соціальних мережах.

Why we stopped donating NFTs

Our film festival does not have large incomes. All funds received from participation in the festival are spent on its management. Therefore, since all transfers of NFT to ETH on the blockchains known to us have become paid, we have no possibility to transfer them freely. Currently, in any case, all winners and nominees of the festival must pay at least the minimum price that can be set for the sale of NFTs. We have no intention of charging such payments to our winners, but this is currently the only technical possibility for us.


Чому ми перестали дарувати NFT

Наш кінофестиваль не має великих надходжень. Всі кошти отримані від участі у фестивалю витрачаються на його менеджмент. Тому, з того часу як всі переводи NFT в ETH на відомих нам блокчейнах стали платними в нас немає можливості передавати їх вільно. Наразі в будь-якому випадку всі переможці та номінанти фестивалю мають платити що найменш мінімальну ціну, котру можна встановити на продаж NFT. В нас немає мети стягувати такі платежі з наших переможців, але наразі це єдина для нас технічна можливість.

Our place in "WEB 3" culture

Together with our community, we strive to show that everything is going digital in one way or another.We are talking about the fact that art today is mostly digital.As well as the field of film production.Our NFT trophies are a great way to demonstrate this.And the first stage of creating ordinary physical objects in the blockchain.But we should not forget about the past.That's why we chose the pixel format.Which, together with the style of the drawings, gives a certain feeling of nostalgia.Let's move into the future, let's honor the past!


Наше місце в WEB 3 культурі

Разом з нашою спільнотою ми прагнемо показати, що все так чи інакше переходить в цифровий формат. Ми кажемо про те, що мистецтво сьогодні у своїй більшості є цифровим. Як й сфера кіновиробництва. Наші NFT трофеї це чудовий спосіб продемонструвати це. Й перший етап створення звичних фізичних об'єктів в блокчейні. Але не варто забувати й про минуле. Тому ми й вибрали формат пікселів. Котрий разом зі стилем малюнків дає певне відчуття ностальгії. Рушаймо в майбутнє, шануймо минуле! 

How to mint the NFT's Character

You just need to choose the character you like.Pay it's cost and gas price. For this, You will need a crypto wallet with the support of the Ethereum (ETH). The collection is located on the OpenSea marketplace in ETH. You become the full owner of this token with all the rights and records in the blockchain.


Як отримати NFT персонажа
Вам просто потрібно вибрати персонажа, який вам подобається. Для цього вам знадобиться гаманець для криптовалюти із підтримкою Ethereum (ETH). Колекція розташована на ринку OpenSea в ETH. Та ви станете повним власником цього токену з усіма правами та записами в блокчейні.

Why people collect NFTs

Authenticity: All NFT owners are protected because their NFT is from the original artist and have appropriate confirmation.
Property: Becoming one of the card's holder, you receive all its privileges. It is similar to a document that demonstrates confirmation that you have a digital pattern.
Nostalgia: NFT brings a sense of nostalgia. In our case, it is a reference to childhood. By the time, you believed in miracles and just started your journey. Then everyone was a hero. These are old consoles and old books by Terry Brooks, J. R. Tolkien and other memories and emotions.
Status: It is an opportunity to communicate with other NFT collectors.
Copyright: Each NFT project has a smart contract that includes copyright conditions.

Чому колекціонують NFT

Автентичність: Усі власники NFT захищені, оскільки їх NFT від оригінального митця і мають відповідні підтвердження.
Власність: Ставши одним з володарів карток з колекції, ви отримуєте всі її привілеї. Це схоже на документ, який демонструє підтвердження того, що ви володієте цифровим малюнком.
Ностальгія: NFT приносять відчуття ностальгії. У нашому випадку це посилання на дитинство. До часів, коли ви вірили у дива й тільки починали свою подорож. Тоді кожен був героєм. Це старі ігри на консолях та старі книги Террі Брукса, Дж. Р. Толкіна та інші спогади та емоцій.
Статус: Це можливість спілкування з іншими колекціонерами NFT.
Авторські права: Кожен проєкт NFT має смартконтракт, який включає умови щодо авторських прав.

The prototype of "The Goblet of the Knight" collection

Pictures have 110 changing variables. These elements are of varying rarity, which affects the formation of the item's price ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (six levels of items)

Малюнки містять 110 змінних елементів. Ці елементи мають рідкість, що впливає на формування ціни кожної ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (шість рівнів предметів)

Background:

The mountains day, The mountains sunset, Street, Cave ⭐️

The mountains day plus eye , The mountains sunset plus eye ⭐️⭐️⭐️

Temple ⭐️⭐️⭐️⭐️

Pyramids and beam night , Pyramids and beam day, Spaceship ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️


Belt:

Belt, Bronze buttons Belt ⭐️

Silver buttons Belt ⭐️⭐️

Golden buttons Belt ⭐️⭐️⭐️

Golden Belt ⭐️⭐️⭐️⭐️


Boots:

Boots ⭐️

Silver Boots ⭐️⭐️

Golden buttons Boots ⭐️⭐️⭐️

Golden Boots ⭐️⭐️⭐️⭐️

Hermes Boots ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Bracelet:

Bracelet, Bronze buttons Bracelet ⭐️

Silver buttons Bracelet ⭐️⭐️

Golden buttons Bracelet ⭐️⭐️⭐️

Golden Bracelet ⭐️⭐️⭐️⭐️


Bumbon:

Green, Light green, Bronze ⭐️

Blue, Blue Crescent, Silver ⭐️⭐️

Golden, Golden Star, Blue Star ⭐️⭐️⭐️

Golden Crescent ⭐️⭐️⭐️⭐️


Hat:

Hat, Hat with Green Bumbon, Hat with LIGHT Green Bumbon, Hat with Bronze Bumbon, Hat with Green Bumbon, Hat with Ears, Hat with Horns

⭐️

Hat with Silver Bumbon ⭐️⭐️

Hat with Golden Bumbon, Blue Star Hat ⭐️⭐️⭐️

Golden Star Hat ⭐️⭐️⭐️⭐️


Crystal:

Blue, Purple, Light Green ⭐️

Yellow, Red ⭐️⭐️


Eyes:

Eyes, goggles, mask ⭐️

Red mask ⭐️⭐️

Golden mask ⭐️⭐️⭐️


Skin:

White, Black ⭐️

Light Green ⭐️⭐️

Green ⭐️⭐️⭐️

Green with Earrings ⭐️⭐️⭐️⭐️


Frame:

Light Blue, Blue, Turquoise, Green, Mustard Greens, Purple, Bronze

⭐️

Silver ⭐️⭐️⭐️

Golden, Red ⭐️⭐️⭐️⭐️


Shoulders:

Shoulders ⭐️

Shoulders with Golden buttons ⭐️⭐️⭐️

Shoulders with Golden Chain ⭐️⭐️⭐️⭐️

Shoulders with Golden Chain and Crescent ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Shoulders with Wings ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Skirt:

Skirt ⭐️

Skirt with Bronze Chain, Skirt with Silver Chain ⭐️⭐️

Skirt with Golden Chain ⭐️⭐️⭐️

Skirt with long Golden Chain ⭐️⭐️⭐️⭐️


Stand:

Light Grey Column, Grey Column, Orange Column, Column with Stand, Stump, Stone ⭐️

Leprechaun Pot, Burning Stump ⭐️⭐️

Bug, Barrel ⭐️⭐️⭐️


Sword:

Bronze ⭐️

Silver, Blue ⭐️⭐️

Blue Hermes, Golden Water, Golden, Dark ⭐️⭐️⭐️

Golden Fire ⭐️⭐️⭐️⭐️

Dark Hermes ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Golden Hermes ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Torso:

Green, Light Green ⭐️

Light Green Plus Protection ⭐️⭐️⭐️

Light Green Plus Blue Protection ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Light Green Plus protection and Elbow Pads ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Фон:

День гір, Захід сонця в горах, Вулиця, Печера ⭐️

День гір плюс око, Захід гір плюс око ⭐️⭐️⭐️

Храм ⭐️⭐️⭐️⭐️

Піраміди та промінь ніч, Піраміди та промінь день, Космічний корабель ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️


Пояс:

Пояс, Пояс бронзові ґудзики ⭐️

Срібні ґудзик Пояс ⭐️⭐️

Пояс із золотими ґудзиками ⭐️⭐️⭐️

Золотий пояс ⭐️⭐️⭐️⭐️


Чоботи:

Черевики ⭐️

Срібні чоботи ⭐️⭐️

Золоті ґудзики Чоботи ⭐️⭐️⭐️

Золоті чоботи ⭐️⭐️⭐️⭐️

Черевики Гермес ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Браслет:

Браслет, Бронзові ґудзики Браслет ⭐️

Браслет на сріблястих ґудзиках ⭐️⭐️

Браслет із золотими ґудзиками ⭐️⭐️⭐️

Золотий браслет ⭐️⭐️⭐️⭐️


Бумбон:

Зелений, світло-зелений, бронзовий ⭐️

Синій, Блакитний Півмісяць, Срібло ⭐️⭐️

Золотий, Золота Зірка, Блакитна Зірка ⭐️⭐️⭐️

Золотий Півмісяць ⭐️⭐️⭐️⭐️


Капелюх:

Капелюх, Капелюх із зеленим бумбоном, Капелюх зі Світлим зеленим бумбоном, Капелюх із бронзовим бумбоном, Капелюх із зеленим бумбоном, Капелюх із вушками, Капелюх з ріжками ⭐️

Капелюх зі сріблястим бумбоном ⭐️⭐️

Капелюх із золотим бумбоном, капелюх з блакитною зіркою ⭐️⭐️⭐️

Капелюх Golden Star ⭐️⭐️⭐️⭐️


Кристал:

Синій, фіолетовий, світло-зелений ⭐️

Жовтий, червоний ⭐️⭐️


Очі:

Очі, окуляри, маска ⭐️

Червона маска ⭐️⭐️

Золота маска ⭐️⭐️⭐️


Шкіра:

Білий, темний ⭐️

Світло-зелений ⭐️⭐️

Зелений ⭐️⭐️⭐️

Зелений із сережками ⭐️⭐️⭐️⭐️


Рамка:

Світло-блакитна, блакитна, бірюзова, зелена, гірчична, фіолетова, бронзова ⭐️

Срібна ⭐️⭐️⭐️

Золота, червона ⭐️⭐️⭐️⭐️


Плечі:

Плечі ⭐️

Плечі з золотими ґудзиками ⭐️⭐️⭐️

Плечі із золотим ланцюжком ⭐️⭐️⭐️⭐️

Плечі із золотим ланцюжком і півмісяцем ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Плечі з крилами ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Спідниця:

Спідниця ⭐️

Спідниця з бронзовим ланцюжком, спідниця зі срібним ланцюжком ⭐️⭐️

Спідниця із золотим ланцюжком ⭐️⭐️⭐️

Спідниця з довгим золотим ланцюжком ⭐️⭐️⭐️⭐️


Стенд:

Світло-сіра колона, сіра колона, помаранчева колона, колона з підставкою, пень, камінь ⭐️

Горщик Лепрекона, пень у полум'ї ⭐️⭐️

Жучок, бочка ⭐️⭐️⭐️


Меч:

Бронза ⭐️

Срібний, блакитний ⭐️⭐️

Блакитний Гермес, Золота вода, Золотий, Темний ⭐️⭐️⭐️

Золотий вогонь ⭐️⭐️⭐️⭐️

Темний Гермес ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Золотий Гермес ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Тулуб:

Зелений, світло-зелений ⭐️

Світло-зелений плюс захист ⭐️⭐️⭐️

Світло-зелений плюс синій захист ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Світло-зелений плюс синій захист та налокітники ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Pricing formula: The sum of the levels of all items up to fifth level, divided by their number multiplied by the base price (0.03ETH). Then multiplied by two as many times as the number of items of the sixth level, if any.

Формула: Сума рівнів всіх елементів поділена на їх кількість та помножена на 0.03ETH. Елементи 6-го рівня не рахуються. По завершенню рахунку, отримана сума помножується на 2 стільки разів, скільки елементів 6-го ступеня.

What are the key terms to know in NFTs and Web3?

Які ключові терміни потрібно знати у NFT і Web3?


Here's a list of key terms used in the NFT space and it's a helpful to review before you get started.

Список ключових термінів, які використовуються в просторі NFT, і його корисно переглянути, перш ніж почати.


Non-Fungible Tokens (NFTs) – Non-Fungible Tokens (NFTs) are unique, digital items with blockchain-managed ownership. Examples of NFTs include digital art, collectibles, virtual reality items, crypto domain names, ownership records for physical assets, and more.

Незамінні токени (NFT) — це унікальні цифрові елементи, які володіють керованим блокчейном. Приклади NFT включають цифрове мистецтво, предмети колекціонування, предмети віртуальної реальності, крипто-доменні імена, записи власності на фізичні активи тощо.

Blockchain – A blockchain is digitally distributed ledger that facilitates the process of recording transactions and information across a network. You can think of it as a decentralized or distributed database. OpenSea supports the following blockchains: Ethereum, Klatyn, Polygon.

Блокчейн – це цифровий розподілений реєстр, який полегшує процес запису транзакцій та інформації в мережі. Ви можете сприймати це як децентралізовану або розподілену базу даних. OpenSea підтримує такі блокчейни: Ethereum, Klatyn, Polygon.

Ethereum / ETH – Ethereum is a blockchain, and ETH is the currency used to make transactions on the Ethereum blockchain. 

Ethereum / ETH – Ethereum – це блокчейн, а ETH – це валюта, яка використовується для здійснення транзакцій на блокчейні Ethereum.

Gas fees – Think of gas fees as Ethereum blockchain transaction costs. OpenSea has no say in setting gas fees – they are determined by supply/demand across the network (blockchain).

Комісія за газ - сприймайте комісію за газ як витрати на трансакцію блокчейну Ethereum. OpenSea не має права на встановлення плати за газ – вони визначаються пропозицією/попитом у мережі (блокчейн).

Crypto wallet – A crypto wallet is an application or hardware device that allows individuals to store and retrieve digital Items, like cryptocurrency and NFTs.

Крипто гаманець – криптовалютний гаманець — це програма або апаратний пристрій, який дозволяє особам зберігати та отримувати цифрові елементи, такі як криптовалюта та NFT.

Wallet address – Also known as your "public key". Your wallet address is unique. It’s the address people will use when they are sending cryptocurrency or NFTs. Your NFTs and cryptocurrency do not live in your wallet—they exist on the blockchain, under your wallet address. Your software or hardware wallet only contains the key to that address. On Ethereum, your address starts with a "0x". You can also use an ENS domain.

Адреса гаманця – також відомий як ваш «відкритий ключ». Адреса вашого гаманця унікальна. Це адреса, яку люди використовуватимуть, коли надсилають криптовалюту або NFT. Ваші NFT і криптовалюта не живуть у вашому гаманці — вони існують у блокчейні під адресою вашого гаманця. Ваш програмний або апаратний гаманець містить лише ключ до цієї адреси. В Ethereum ваша адреса починається з «0x». Ви також можете використовувати домен ENS.

ENS – The Ethereum Name Service (ENS) is a domain naming system based on the Ethereum blockchain. ENS domains resolve to wallet addresses, meaning you can send NFTs and cryptocurrency to them. 

ENS – Служба імен Ethereum (ENS) – це система доменних імен, заснована на блокчейні Ethereum. Домени ENS розраховуються на адреси гаманців, тобто ви можете надсилати на них NFT та криптовалюту.

Private key – A string of numbers (often 256 characters long) that represents your signature to authorize transactions on the blockchain.

Приватний ключ – рядок чисел (часто довжиною 256 символів), який представляє ваш підпис для авторизації транзакцій у блокчейні.

Seed phrase – Your seed phrase is a list of words (usually ranges from 12-24 words) that can be used to recover your crypto should you forget your password or lose access to your wallet. When you first begin trading with your wallet, find your seed phrase and back it up somewhere safe, in multiple locations if possible. You’ll receive a seed phrase to write down when you first create a crypto wallet. This is how you can back up your key without actually holding the numbers. Also known as a "mnemonic phrase" or “secret recovery phrase.” Don’t store your seed phrase on an online cloud storage service and never share it with anyone. 

Початкова фраза — це список слів (зазвичай становить від 12 до 24 слів), які можна використовувати для відновлення крипто, якщо ви забудете свій пароль або втратите доступ до свого гаманця. Не зберігайте початкову фразу в онлайн-сервісі хмарного сховища і ніколи не діліться нею ні з ким.

Collection – A collection is a body of work, like a store or gallery. If you see someone refer to an OpenSea collection as a store or gallery, don’t get confused – it’s all the same. We use the term collection to keep things simple.

Колекція – це сукупність робіт, як-от магазин чи галерея.

Dapp (decentralized app) – A blockchain-integrated website that requires you to connect and approve all transactions with your wallet signature. Examples include OpenSea, Uniswap, Zapper.fi. 

Dapp (децентралізована програма) – веб-сайт, інтегрований у блокчейн, який вимагає підключення та схвалення всіх транзакцій за допомогою підпису вашого гаманця. Приклади включають OpenSea, Uniswap, Zapper.fi.

Smart contract – Smart contracts are decentralized code that run on blockchains. Dapps are powered by smart contracts - buying and selling NFTs on OpenSea relies on smart contracts.

Смарт-контракт – смарт-контракти – це децентралізований код, який працює на блокчейнах. Dapps працюють на основі смарт-контрактів — купівля та продаж NFT на OpenSea залежить від смарт-контрактів.


This article is taken from the official website of the OpenSea

Ця стаття взята з офіційного сайту OpenSea