THE GOBLET OF THE KNIGHT

ONYKO FILMS AWARDS NFT TROPHY

We would like to draw your attention that we have a unique proposition. We started promoting our NFT collection. It's goal to make a community that will be consisted of talented artists and art connoisseurs. It will be a great opportunity to make new friends and provide your projects.

Звертаємо вашу увагу, що у нас унікальна пропозиція. Ми почали просувати нашу колекцію NFT. Мета – створити спільноту, яка складатиметься з талановитих художників і поціновувачів мистецтва. Це буде чудова нагода знайти нових друзів та впровадити свої проєкти.

This collection is called «The Goblet of Knight». It consists of, 9999 unique handcrafted knights. Each knight has his identity. They left their home to go on a holy quest. Knights have the own stories.

Ця колекція називається «Кубок лицаря». Вона складається з 9999 унікальних лицарів ручної роботи. Кожен лицар має свою особистість. Вони покинули свій дім, щоб відправитися у священний похід. У лицарів є свої історії.

Become a member of our community.

Станьте членом нашої спільноти.

The concept

We are for the way. For constant development. Our knight walks to the goal. He evolves and improves. On his way, he drops the truth. Everything around him on his path is illusory, and so is our drawing. From afar, he looks ordinary. But up close, we see its ghosts, its matrix, its pixels. This is digital illusionism. With its bizarre images and, most importantly, its emotion.
Концепція

Ми за шлях. За постійний розвиток. Наш лицар йде до мети. Він розвивається і вдосконалюється. На своєму шляху він пізнає істину. Все, що його оточує на його шляху, ілюзорне, як і наш малюнок. Здалеку він виглядає звичайним. Але зблизька ми бачимо його знаки, його матрицю, його пікселі. Це цифровий ілюзіонізм, який розриває простір. Своїми химерними образами і, головне, емоціями.

Enjoy our pixel art

Насолоджуйтесь нашим мистецтвом

We offer our winners the opportunity to purchase NFT (NFT trophies). On request, we can write in the description to whom, for which film in which nomination and in which year the award was presented.

Ми пропонуємо нашим переможцям можливість придбати NFT (NFT трофеї). За бажанням ми можемо написати в описі те кому, за який фільм у якій номінації та в якому році була вручена нагорода.

Why we started making NFT trophies

We think about creating our trophies a long time ago. Probably, as soon as it was started. But we could not find the most convenient option for everyone for a long time. We faced the issue of their delivery.  In addition, with numerous problems in case of damage during transportation. We understood the need for constant production control and monitoring of their quality. Basing on our personal experience, we drew attention to account the fact that ordinary trophies become dust collectors the next week. It is unlikely that any of you who already have trophies look at them often. We are not. We have gone digital. Furthermore, we worked on this issue for three months and decided that this is what we were looking for. And so we started. We decided to create our trophies in digital format. To make the world's first NFT trophies for film festivals.


Чому ми почали робити NFT трофеї

Ми почали міркувати про створення трофеїв для нашого фестивалю ще давно. Мабуть, відразу як його започаткували. Але все не могли знайти найбільш зручний для всіх варіант. Ми зіштовхнулися з питанням їх доставлення. Крім того, з великою кількістю проблем в разі їх пошкодження.  Потребою в постійному контролі виробництва та слідкуванням за його якістю. Виходячи зі свого особистого досвіду ми врахували те, що вже на наступний тиждень такі трофеї стають містом для збирання пилу. Навряд чи хтось з вас хто вже має трофеї часто їх переглядає. Ми - ні. Так ми прийшли до цифрового формату. Від партнерської компанії з розробки сайтів та дизайну ми дізналися про попит на NFT. Три місяці ми вивчали це питання та вирішили, що це те що ми шукали. Так перший крок було зроблено. Ми вирішили створити свої трофеї в цифровому форматі. Зробити перші у всесвіті NFT трофеї для кінофестивалів.

How we chose the hero of our NFT collection

We spent a long time deciding what our trophy should be. Although we have already decided to make it in digital format, we still wanted to keep the elements of regular trophies in it. We decided that it should be a statuette standing on the podium that is already familiar to most. We did not want as a basis any cultural attractions and monuments. Because the festival is international. We decided that the prototype of the collection has to be a heroic figure. And what can satisfy everyone? - the figure of the winner. Yes, this knight is you. This is the winner who took his step and received this award. Of course, this image is deeper, but with your permission, we will leave a little secret. May you have something to think about while looking at our NFTs.

Як ми вибирали героя нашої NFT колекції

Ми довго вирішували яким має бути наш трофей. Хоча ми вже вирішили його робити у цифровому форматі ми все одно хотіли залишити в ньому елементи звичайних трофеїв. Ми вирішили, що це має бути вже звична для більшості статуетка, що стоїть на подіумі. Ми не хотіли брати якісь культурні пам'ятки, адже фестиваль є міжнародним. Так вирішено було, що це буде якась героїчна постать. А що може влаштувати всіх !? - постать переможця. Так, цей лицар це ви. Це переможець котрий зробив свій крок та отримав цю нагороду. Звичайно цей образ є глибшим, але з вашого дозволу ми залишимо трішки таємності. Хай в вас буде над чим поміркувати роздивляючись наші NFT.
Knigh #1000 - Knight #1010

SALE

Here’s the promotion of our NFT collection. All NFTs of Knights cards from Knight 1000 until Knight 1100 are at the floor price of 0.01 ETH. Here are random cards from, 9999 automatically created. So, it’s mean that there are a lot of rare gear among them. Let’s go to the moon while hot.

Акція для нашої колекції NFT. Усі NFT картки від лицаря 1000 до лицаря 1100 мають мінімальну ціну 0,01 ETH. Це випадкові картки з 9999 автоматично створених. Отже, це означає, що серед них багато рідкісного спорядження. Мерши до небес, поки гаряче.

0.01 ETH


Who is the hero of our NFT collection

The hero of our collection is a knight who takes the first step towards his goal. This is the one who dared to take the first step. He believes that miracles are all around. And we respect him for that. We hope that he will look for knowledge and answers. In the artist, it has to be. This knight is you. Go on your hike, take the first step, seek the truth, and win our rewards.


Хто герой нашої NFT колекції

Герой нашої колекції це лицар, котрий робить перший крок до своєї мети. Це той хто наважився зробити перший крок. Він вірить що чудеса навколо. І ми поважаємо його за це. Сподіваємося, що він шукатиме знань та відповідей. В митці це має бути. Цей лицар це ви. Вирушайте у свій похід, робіть перший крок, шукайте істину та здобувайте наші нагороди.

Whose idea was it to create the NFT collection

Yuriy Onyshchenko is the founder and director of the film festival. Film producer and director. It was he who chose the image and symbolism of everything that can be seen on our NFT trophies. These images are not typical of the NFT community, but they are unique. Which makes them valuable. In some ways, these images are reminiscent of old computer games. Which makes their universe more magical and charming. It even causes such an emotion as nostalgia. And emotions are the most important thing in life. No things, not even awards, but only the emotions you get when you get them, own them, or use them.


Чия була ідея створити NFT колекцію

Засновником та директором кінофестивалю є Юрій Онищенко. Кіно продюсер та режисер. Саме він вибирав образ та символізм усього, що можна побачити на наших NFT трофеях. Такі образи є не типовими для NFT спільноти, та вони є унікальними. Що й робить їх цінними. Чимось ці образи нагадують старі комп’ютерні ігри. Що робить їх всесвіт більш магічним та чарівним. Навіть викликає таку емоцію як ностальгія. А емоції це головне у житті. Ні речі, навіть не нагороди, а тільки емоції котрі ви отримуєте під час їх отримання, володіння, чи використання.

What inspired us to create our NFT collection

For a long time, we did not know exactly how our hero should be portrayed. Inspiration came out of the blue. Although we must understand that it does not come to the lazy. We thought a lot about this question, analyzing various information from various sources. It was an ordinary gray day. Coffee and a book helped us. At first, it was a different image, from a different book. It was the image of a donkey. Given that it could be offensive to someone, this idea was rejected. But after remembering other, similar in spirit literature, this image was chosen. We're keeping the book's title a secret, at least for now.


Що дало натхнення на створення нашої NFT колекції

Ми довгий час не знали як саме має бути зображено нашого героя. Натхнення прийшло зненацька. Хоча ми маємо розуміти що до ледачих воно не приходить. Ми багато міркували над цим питанням аналізуючи різну інформацію з різних джерел. Був звичайний сірий день. Нам допомогла кава та книга. Спочатку це був інший образ, з іншої книги. Це був образ віслюка. Враховуючи, що це могло бути образливим для когось ця ідея була відкинута. Але пригадавши іншу, схожу за духом літературу було вибрано саме цей образ. Назви книгу ми залишаємо в таємниці, принаймні поки що.


Why we sure that we are doing everything right

At the beginning of creating trophies in digital format, we had some doubts. But now we are 100% sure that this format is optimal. Our festival is Ukrainian with Estonian roots. But now, with the beginning of a full-scale war with Russia, we felt all the privileges of this format. Cinema, like photography, is mostly digital today. Therefore, we do not see a problem with digital trophies.

Чому ми впевнені в тому, що робимо все вірно

На початку створення трофеїв в цифровому форматі в нас ще були невеликі сумніви. Але зараз ми на всі 100% впевнені, що цей формат є оптимальним. Наш фестиваль Український та має певне відношення до Естонії. Та зараз з початком повномасштабної війни з Росією ми відчули всі привілеї саме такого формату. Кіно як і фотографія на сьогодні здебільшого теж цифрові. Тому не бачимо проблеми ц в цифрових трофеях.

How do our NFTs differ from each other

Each of our NFTs is unique. In total, our collection consists of 110 items, which are included in 15 groups of items. Among them: hat, crystal, eyes, skin, frame, shoulders, background, belt, boots, bracelet, bumbon, skirt, stand, sword, torso. Such elements have a rarity, which affects the formation of the price of each. In total, there are 6 levels of item rarity. We mark them with stars. From 1 to 6 stars. The rarity of items is greatly influenced by their material. These are bronze, silver, gold, etc.


Чим відрізняються наші NFT між собою

Кожна з наших NFT є унікальною. В загалі наша колекція складається зі 110-ти елементів, що входять до 15-ти груп предметів. Серед них: капелюх, кристал, очі, шкіра, рамка, плечі, фон, пояс, чоботи, браслет, бумбон, спідниця, стенд, меч, тулуб. Такі елементи мають рідкість, що впливає на формування ціни кожної. В загалі є 6-ть рівнів рідкості предметів. Ми позначаємо їх зірочками. Від 1-єї до 6-ти зірочок. Великий вплив на рідкість предметів має їх матеріал. Це бронза, срібло, золото тощо.

Do we have other NFT collections

When we created our NFT trophies, we decided to create another collection together with them. In this new collection, we have developed unique faces for our knights (The Knight`s Face). We see these NFTs as an avatar alternative for social media. Currently, it is quite common to use NFT as an avatar. Especially in the Twitter social network. In addition, NFT support was announced on the Instagram social network. In our opinion, it would be an interesting for the film community to use such NFT avatars.


Чи існують в нас ще NFT колекції

Коли ми створили наші NFT трофеї ми вирішили створити ще одну спільну з ними колекцію. В цій новій колекції ми розробили унікальні обличчя для наших лицарів (The Knight`s Face). Ми бачимо ці NFT як альтернативу аватарів для соціальних мереж. Наразі це доволі часте явище використовувати NFT як аватара. Особливо у соціальній мережі Twitter. Крім того, було анонсовано підтримку NFT в соціальній мережі Instagram. На нашу думку, це було б цікавим маркером для кіноспільноти використовувати такі NFT аватари.

What are our NFTs interesting for those who participated in the festival

NFT trophies that you can buy have many advantages over ordinary ones. You can share them on your social networks. They do not occupy cities, do not get dusty, do not break, and they are unique. Each of you can choose your personal trophy by taste. At your request, in the NFT description of the trophy you choose, we can specify information about what, to whom and for what project this NFT is for. Such trophies will have their price in the future and will become more expensive. After all, art is now massively moving into the digital space.
We offer our winners the opportunity to purchase NFT (NFT trophies). On request, we can write in the description to whom, for which film in which nomination and in which year the award was presented.

Чим наші NFT цікаві для тих хто брав участь у фестивалі

NFT трофеї які ви можете придбати мають багато переваг від звичайних. Ви можете їх поширювати у своїх соціальних мережах. Вони не займають міста, не пиляться, не ламаються та вони є унікальними. Кожен з вас може вибрати свій особистий трофей на свій смак. За вашим бажанням в описі NFT трофею котрий ви виберете ми можемо вказати інформацію, про те за що, кому та за який проєкт цей NFT. Такі трофеї матимуть свою ціну й в майбутньому та становитимуться дорожчими. Адже зараз мистецтво масово переходить в цифровий простір.
Ми пропонуємо нашим переможцям можливість придбати NFT (NFT трофеї). За бажанням ми можемо написати в описі те кому, за який фільм у якій номінації та в якому році була вручена нагорода.

What are our NFTs interesting for those who did not participate in the festival

Our NFTs are unique and first of their kind. These are the first NFT trophies among film festivals.On the one hand, it makes it more difficult to start building a community.After all, not all film producers are familiar with NFT, but this makes this collection more weighty and potentially promising for investment.Onyko Films has been producing films since 2016. Our festival established in 2020. This is the considerable background of the collection and for its distribution.


Чим наші NFT цікаві для тих хто не брав участь у фестивалі

Наші NFT є унікальними та першими у своєму роді. Адже це перші NFT трофеї серед кіно фестивалів. З одного боку це робить важчим початок розбудови спільноти. Адже серед кіно виробників не всі знаються на NFT, але це робить цю колекцію вагомішою та потенційно перспективною для інвестування. Компанія Onyko Films займається кіновиробництвом з 2016-го року, а фестиваль існує з 2020 року, що говорить о значному підґрунті колекції та перспективах її розповсюдження.

What can be done with your NFT

All NFT trophies are unique. But their number is limited. As a result, their value will only increase. But what can be done with them besides collecting? Currently, social networks already offer to use NFTs as avatars for your pages. Firstly, it is Twitter. In addition, NFT support was announced on the Instagram social network. Another interesting way is to use NFT drawings as prints. For example, ordering a unique t-shirt with a picture of your NFT. You can make a print on a phone case, etc. And, of course, share them on social networks.


Що можна робити з власним NFT

Всі NFT трофеї унікальні. Та їх кількість лімітована. У зв’язку з чим їх вартість буде тільки рости. Але, що можна зробити з ними окрім колекціонування? Наразі соціальні мережі вже пропанують використовувати NFT як аватари для ваших сторінок. Насамперед це - Twitter. Крім того, було анонсовано підтримку NFT в соціальній мережі Instagram. Ще цікавим способом є використовувати малюнки з NFT як принтів. Наприклад, замовити унікальну футболку із зображенням малюнку вашого NFT. Можна зробити принт на чохол для телефону тощо. Ну і звичайно поширювати їх у соціальних мережах.

Why we stopped donating NFTs

Our film festival does not have large incomes. All funds received from participation in the festival are spent on its management. Therefore, since all transfers of NFT to ETH on the blockchains known to us have become paid, we have no possibility to transfer them freely. Currently, in any case, all winners and nominees of the festival must pay at least the minimum price that can be set for the sale of NFTs. We have no intention of charging such payments to our winners, but this is currently the only technical possibility for us.


Чому ми перестали дарувати NFT

Наш кінофестиваль не має великих надходжень. Всі кошти отримані від участі у фестивалю витрачаються на його менеджмент. Тому, з того часу як всі переводи NFT в ETH на відомих нам блокчейнах стали платними в нас немає можливості передавати їх вільно. Наразі в будь-якому випадку всі переможці та номінанти фестивалю мають платити що найменш мінімальну ціну, котру можна встановити на продаж NFT. В нас немає мети стягувати такі платежі з наших переможців, але наразі це єдина для нас технічна можливість.

Our place in "WEB 3" culture

Together with our community, we strive to show that everything is going digital in one way or another.We are talking about the fact that art today is mostly digital.As well as the field of film production.Our NFT trophies are a great way to demonstrate this.And the first stage of creating ordinary physical objects in the blockchain.But we should not forget about the past.That's why we chose the pixel format.Which, together with the style of the drawings, gives a certain feeling of nostalgia.Let's move into the future, let's honor the past!


Наше місце в WEB 3 культурі

Разом з нашою спільнотою ми прагнемо показати, що все так чи інакше переходить в цифровий формат. Ми кажемо про те, що мистецтво сьогодні у своїй більшості є цифровим. Як й сфера кіновиробництва. Наші NFT трофеї це чудовий спосіб продемонструвати це. Й перший етап створення звичних фізичних об'єктів в блокчейні. Але не варто забувати й про минуле. Тому ми й вибрали формат пікселів. Котрий разом зі стилем малюнків дає певне відчуття ностальгії. Рушаймо в майбутнє, шануймо минуле! 

How to mint the NFT's Character

You just need to choose the character you like. Pay it's cost and gas price. For this, You will need a crypto wallet with the support of the Ethereum (ETH). The collection is located on the OpenSea marketplace in ETH. You become the full owner of this token with all the rights and records in the blockchain.


Як отримати NFT персонажа
Вам просто потрібно вибрати персонажа, який вам подобається. Для цього вам знадобиться гаманець для криптовалюти із підтримкою Ethereum (ETH). Колекція розташована на ринку OpenSea в ETH. Та ви станете повним власником цього токену з усіма правами та записами в блокчейні.

Why people collect NFTs

Authenticity: All NFT owners are protected because their NFT is from the original artist and have appropriate confirmation.
Property: Becoming one of the card's holder, you receive all its privileges. It is similar to a document that demonstrates confirmation that you have a digital pattern.
Nostalgia: NFT brings a sense of nostalgia. In our case, it is a reference to childhood. By the time, you believed in miracles and just started your journey. Then everyone was a hero. These are old consoles and old books by Terry Brooks, J. R. Tolkien and other memories and emotions.
Status: It is an opportunity to communicate with other NFT collectors.
Copyright: Each NFT project has a smart contract that includes copyright conditions.

Чому колекціонують NFT

Автентичність: Усі власники NFT захищені, оскільки їх NFT від оригінального митця і мають відповідні підтвердження.
Власність: Ставши одним з володарів карток з колекції, ви отримуєте всі її привілеї. Це схоже на документ, який демонструє підтвердження того, що ви володієте цифровим малюнком.
Ностальгія: NFT приносять відчуття ностальгії. У нашому випадку це посилання на дитинство. До часів, коли ви вірили у дива й тільки починали свою подорож. Тоді кожен був героєм. Це старі ігри на консолях та старі книги Террі Брукса, Дж. Р. Толкіна та інші спогади та емоцій.
Статус: Це можливість спілкування з іншими колекціонерами NFT.
Авторські права: Кожен проєкт NFT має смартконтракт, який включає умови щодо авторських прав.

The prototype of "The Goblet of the Knight" collection

Pictures have 110 changing variables. These elements are of varying rarity, which affects the formation of the item's price ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (six levels of items)

Малюнки містять 110 змінних елементів. Ці елементи мають рідкість, що впливає на формування ціни кожної ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (шість рівнів предметів)

Background:Фон:
The mountains day, The mountains sunset, Street, CaveДень гори, Захід сонця в горах, Вулиця, Печера⭐️
The mountains day plus eye , The mountains sunset plus eyeДень гори та око, Захід сонця в гора та око⭐️⭐️⭐️
TempleХрам⭐️⭐️⭐️⭐️
Pyramids and beam night , Pyramids and beam day, SpaceshipПіраміди і промінь ніч , Піраміди і промінь день, Космічний корабель⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️
Belt:Пояс:
Belt, Bronze buttons BeltПояс, Пояс з бронзовими гудзиками⭐️
Silver buttons BeltПояс із срібними гудзиками⭐️⭐️
Golden buttons BeltПояс із золотими гудзиками⭐️⭐️⭐️
Golden BeltЗолотий пояс⭐️⭐️⭐️⭐️
Boots:Чоботи:
BootsЧоботи⭐️
Silver BootsСрібні чоботи⭐️⭐️
Golden buttons BootsЗолоті гудзики Черевики⭐️⭐️⭐️
Golden BootsЗолоті чоботи⭐️⭐️⭐️⭐️
Hermes BootsЧоботи Хермес⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Bracelet:Браслет:
Bracelet, Bronze buttons BraceletБраслет, Бронзові гудзики браслет⭐️
Silver buttons BraceletБраслет на сріблястих гудзиках⭐️⭐️
Golden buttons BraceletБраслет із золотими гудзиками⭐️⭐️⭐️
Golden BraceletЗолотий браслет⭐️⭐️⭐️⭐️
Bumbon:Бумбон:
Green, Light green, BronzeЗелений, світло-зелений, бронзовий⭐️
Blue, Blue Crescent, SilverСиній, Блакитний півмісяць, Срібло⭐️ ⭐️
Golden, Golden Star, Blue StarЗолотий, Золота Зірка, Блакитна зірка⭐️ ⭐️ ⭐️
Golden CrescentЗолотий півмісяць⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️
Hat:Капелюх:
Hat, Hat with Green Bumbon, Hat with LIGHT Green Bumbon, Hat with Bronze Bumbon, Hat with Green Bumbon, Hat with Ears, Hat with HornsКапелюх, Капелюх із зеленим бумбоном, Капелюх зі світло-зеленим бумбоном, Капелюх із бронзовим бумбоном, Капелюх із вушками, Капелюх з ріжками⭐️
Hat with Silver BumbonКапелюх зі сріблястим бумбоном⭐️⭐️
Hat with Golden Bumbon, Blue Star HatКапелюх із золотим бумбоном, капелюх з блакитною зіркою⭐️⭐️⭐️
Golden Star HatКапелюх золота зірка⭐️⭐️⭐️⭐️
Crystal: Кристал:
Blue, Purple, Light GreenСиній, фіолетовий, світло-зелений⭐️
Yellow, RedЖовтий, Червоний⭐️ ⭐️
Eyes:Очі:
Eyes, goggles, maskОчі, окуляри, маска⭐️
Red maskЧервона маска⭐️⭐️
Golden maskЗолота маска⭐️⭐️⭐️
Skin:Шкіра:
White, BlackБілий, темний⭐️
Light GreenСвітло-зелений⭐️⭐️
GreenЗелений⭐️⭐️⭐️
Green with EarringsЗелений із сережками⭐️⭐️⭐️⭐️
Frame:Рама:
Light Blue, Blue, Turquoise, Green, Mustard Greens, Purple, BronzeСвітло-блакитна, блакитна, бірюзова, зелена, гірчична, фіолетова, бронзова⭐️
SilverСрібна⭐️⭐️⭐️
Silver Golden, RedЗолота, червона⭐️⭐️⭐️⭐️
Shoulders: Плечі:
ShouldersПлечі⭐️
Shoulders with Golden buttonsПлечі з золотими гудзиками⭐️⭐️⭐️
Shoulders with Golden ChainПлечі із золотим ланцюжком⭐️⭐️⭐️⭐️
Shoulders with Golden Chain and CrescentПлечі із золотим ланцюжком і півмісяцем⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Shoulders with WingsПлечі з крилами⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Skirt: Спідниця:
SkirtСпідниця⭐️
Skirt with Bronze Chain, Skirt with Silver ChainСпідниця з бронзовим ланцюжком, спідниця зі срібним ланцюжком⭐️⭐️
Skirt with Golden ChainСпідниця із золотим ланцюжком⭐️⭐️⭐️
Skirt with long Golden ChainСпідниця з довгим золотим ланцюжком⭐️⭐️⭐️⭐️
Stand: Стенд:
Light Grey Column, Grey Column, Orange Column, Column with Stand, Stump, StoneСвітло-сіра колона, сіра колона, помаранчева колона, колона з підставкою, пень, камінь⭐️
Leprechaun Pot, Burning StumpГорщик Лепрекона, пень у полум'ї⭐️⭐️
Bug, BarrelЖучок, бочка⭐️⭐️⭐️
Sword: Меч:
BronzeБронза⭐️
Silver, BlueСрібний, блакитний⭐️⭐️
Blue Hermes, Golden Water, Golden, DarkБлакитний Гермес, Золота вода, Золотий, Темний⭐️⭐️⭐️
Golden FireЗолотий вогонь⭐️⭐️⭐️⭐️
Dark HermesТемний Хермес⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Golden HermesЗолотий Хермес⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Torso:Тулуб:
Green, Light GreenЗелений, світло-зелений⭐️
Light Green Plus ProtectionСвітло-зелений плюс захист⭐️⭐️⭐️
Light Green Plus Blue ProtectionСвітло-зелений плюс синій захист⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Light Green Plus protection and Elbow PadsСвітло-зелений плюс синій захист та налокітники⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️